พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 2565 วันที่ 3

โดย panwilai_c

4 พ.ค. 2565

36 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565เวลา 10.02 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ถวายพรพระ จบแล้ว ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงประเคน และประเคนจนครบ 20 รูป แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ, พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาจากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดา ที่รักษาพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน สมโภชพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร บัณเฑาะว์ และดุริยางค์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรหลวงผูกผ้าสีชมพู แล้วทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาล ที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทั้งนี้เมื่อเวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด ทั้งนี้ กองทัพบก โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ทำการยิงใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง, กองทัพเรือ โดยกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทำการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและในวันนี้ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองและประชาชน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุบัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. โดยสำนักพระราชวัง มีการจัดระเบียบการเข้า-ออก และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Related News