พระราชสำนัก

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน มอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานระดับภาคกลาง/ตะวันออก

โดย kodchaporn_j

3 พ.ค. 2565

40 views

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดพิธีมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันตามแนวพระดำริ และแสดงผลสำเร็จของโครงการ ตลอดจนเป็นเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยมีจังหวัดในภาคกลางและตะวันออก นำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ทั้งระดับต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง 25 จังหวัด มีการนำเสนอผลงาน 216 แห่ง ซึ่งจังหวัดและชมรมฯ ที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทจังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ,ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี,ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ,โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี,ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรีส่วนสถานประกอบการ คือ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมุ่งมั่น และมีพระวิริยะอุตสาหะ ในการปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนไทยปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด และเติบใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

Related News