พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมและติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง

โดย kodchaporn_j

3 พ.ค. 2565

5 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานฯ โดยมีรองเลขาธิการกปร. และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง รวม 16 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่เกิดจากพระราชดำริตรง จำนวน 12 โครงการ และโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 4 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ โครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวทางการดำเนินโครงการที่ยังประสบปัญหา และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม 13 โครงการ ซึ่งโครงการที่แล้วเสร็จ สร้างประโยชน์แก่ราษฎร ในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภคบริโภคอาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ,โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังติดปัญหา ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับโครงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีโดยคณะอนุกรรมฯ ได้ลงพื้นที่ติดตาม และขับเคลื่อนความก้าวหน้าโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน

Related News