พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดย kodchaporn_j

3 พ.ค. 2565

270 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2563วันนี้ เวลา 15.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังห้องประชุมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวันในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 395 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า " บัณฑิตทุกคน ได้สำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว ย่อมมุ่งหวังจะใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง รุ่งโรจน์ต่อไป แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติอีกหลายอย่าง เป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมความรู้ของตนด้วยเช่น ต้องทำงานอย่างมีหลักการ มีเหตุผลที่ถูกต้อง มีระเบียบ เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ต้องมีความอุตสาหะ พากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ทั้งต้องหมั่นศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ให้ลึกซึ้ง เเละกว้างขวาง เพื่อนำไปใช้พัฒนาตน พัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ข้อสำคัญต้องรู้จักควบคุมความคิด จิตใจ ให้สงบ หนักแน่นซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเหตุผล และข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ทำให้สามารถวินิจฉัย และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่งานที่ทำอย่างสูงสุด จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติ และความสามารถดังกล่าวนี้ แล้วนำไปใช้ในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อแต่ละคนจะได้ประสบความสำเร็จ มีอนาคตอันแจ่มใส สามารถสร้างสรรค์ความเจริญ มั่นคง ให้แก่ตนเอง และชาติบ้านเมืองได้สืบไป"ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาทิ รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต ลุงสามเสนและน้องแมว, การพัฒนาชุดฝึกอบรมยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง , การส่งเสริมพัฒนาหุ่นยนต์ , งานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ , โครงการส่งเสริมฐานสมรรถนะการเรียนผ่านระบบดิจิทัล ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ และการพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดการศึกษา การวิจัย ส่งเสริม และให้บริการวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ภายใต้โครงการพระราชดำริ

Related News