พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม ภู่สาลี

โดย pattraporn_a

1 พ.ค. 2565

41 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม ภู่สาลี


วันนี้ เวลา 17.22 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม ภู่สาลี ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2564 สิริอายุ 78 ปี


รองศาสตราจารย์บุญเสริม ภู่สาลี เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2485 เป็นบุตรของ นายกิมชุน แซ่อุ้ย กับ นางทองแจ่ม ภู่สาลี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตะโหนด โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Arizona สหรัฐอเมริกา


ด้านการทำงาน เริ่มรับราชการที่กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นได้เป็นอาจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์บุญเสริม ภู่สาลี เป็นผู้มีความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทย และมีความสามารถในการเล่นซอทุกชนิด นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญช่วยอนุรักษ์ ส่งเสริมงานด้านดนตรีไทย ถ่ายทอดงานด้านเครื่องสาย และทุ่มเทในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษามาโดยตลอด และเป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง นาน 26 ปี