พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏเลย

โดย kodchaporn_j

29 เม.ย. 2565

11 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานยกระดับ กระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่กระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษาในปี 2566 ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ยังได้รับฟังกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการพร้อมทั้งรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการทำงานในทุกสาขาอาชีพในอนาคตของนักศึกษาและยังเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา กับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และศิลปะ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Related News