พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงปฏิบัติ พระกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

29 เม.ย. 2565

4 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ซึ่งมีระเบียบวาระ อาทิ รับทราบรายงานงบรายรับรายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง และฐานะการเงินศาสนสมบัติวัด, รายงานการขออนุญาตตั้งวัด, การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565และพิจารณาจัดการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดต่างๆ, เห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 และการจัดงานวันอัฐมีบูชา, การเข้าร่วมโครงการนำร่อง เพื่อจัดทำแผนที่ศาสนสถาน องค์การพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ, และพิจารณาการจัดการศาสนสมบัติในเขตจังหวัดต่างๆ เป็นต้นจากนั้น เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะนายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบรรพชิต มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2476 เพื่อเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของมูลนิธิ ใช้ในการบำรุงและอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม และส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ถาวรเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกับทั้งบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถวาย หรือตั้งเป็นทุนนิธิไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธธรรม ตามพระบรมราโชบาย ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

Related News