พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39

โดย kodchaporn_j

29 เม.ย. 2565

6 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39วันนี้ เวลา 14.19 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่างๆ อาทิ การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนผู้ที่ครบกำหนดตามวาระ , การขออนุมัติประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2564 , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย , แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล (พ.ศ. 2565-2569)และแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

Related News