พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏอุดรธานี

โดย parichat_p

28 เม.ย. 2565

15 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามผลการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ และการยกระดับคุณภาพการศึกษา


เพื่อตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ่งเน้นให้เป็นผู้นำในการบ่มเพาะทักษะชีวิต และ soft skills จำเป็นในการดำรงชีวิต และการทำงานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย


ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้า ในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ที่สามารถดำเนินการได้แบบพหุศาสตร์ ข้ามคณะ ข้ามสาขาวิชา มีการใช้กระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม


โดยประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและท้องถิ่นในบ่ายวันเดียวกัน ยังได้พบปะผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมระหว่างเรียน ก่อนเดินทางเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Related News