พระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปิดอาคาร "พัชรปัญญา" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

โดย parichat_p

27 เม.ย. 2565

14 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดอาคาร พัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีวันนี้เวลา 15 นาฬิกา 4 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเปิดอาคาร "พัชรปัญญา" เป็นอาคารเรียนรวมของคณะ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการและวิชาชีพ


รวมทั้ง จัดสัมมนาด้านบริการวิชาการ และด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป


ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานนามอาคาร "พัชรปัญญา" อันมีความหมายว่า "มีปัญญาดุจดั่งเพชร" เป็นอาคารฯสูง 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณบดี, พื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำกิจกรรม, ห้องเรียน, ห้องสโมสรนักศึกษา, ห้องปฏิบัติการ และห้องเฉลิมพระเกียรติ


จากนั้น เสด็จไปยังห้องเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ซึ่งจัดแสดงพระประวัติ พระกรณียกิจ และพระเกียรติคุณในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อาทิ การดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะ และชุมชนบ้านไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี


ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐาน และหลักสูตรท้องถิ่น ที่เน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค


โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็น 1 ใน 12 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการคุ้มครอง เฝ้าระวังสถานการณ์ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่