พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย panwilai_c

26 เม.ย. 2565

33 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 -2564วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท จำนวน 1 พัน 299 คนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่น ๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "ท่านทั้งหลายต่างก็มีความรู้ความสามารถ และบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้แล้ว ในภายภาคหน้า เมื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการทำงาน ขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการทำงานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้น มีปัจจัยสำคัญที่มิได้แตกต่างกันนัก คือต้องอาศัยความมีระเบียบวินัย ทั้งในการคิด การปฏิบัติ และการร่วมงานกับผู้อื่น ในการทำงานใดก็ตาม เมื่อทำอย่างมีระเบียบวินัย งานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอน และหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะ สามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนา ซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย ระเบียบวินัยจึงสำคัญอย่างมาก ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่อไป จึงควรสร้างสม อบรมระเบียบวินัยในตน ให้ยิ่งเจริญขึ้นอยู่เสมอ"

Related News