พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

25 เม.ย. 2565

49 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 8.59 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้หนังสือ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และสีทาอาคารเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนหม่อมเจ้า เจริญใจ จิตรพงศ์ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง จังหวัดน่าน โอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย​​พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายบัตรประจำพระองค์ทหารผ่านศึกนอกประจำการนางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย​​ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นายศักดา เด่นแดนโดม ประธานบริหารกลุ่มบริษัท แดน-ไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี​​นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า "โอท็อป" (OTOP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​​นายสุวัฒน์ ไวจรรยา อุปนายกสมาคมกวีร่วมสมัย พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง คำพ้องคำกาพย์ เพื่อทรงใช้สอย ตามพระราชอัธยาศัยนายมุฮัมมัด ฮุชัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี (Mr. Mohammad Husain Alfailakawi) เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่เวลา 10.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 จำนวน 963 คน และมีผู้ทรงวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน 13 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า " ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีความเข้าใจถ่องแท้ในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตามสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามาในขณะเดียวกัน ยังต้องดำรงตนแบบผู้มีวัฒนธรรม คือประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามด้วย บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงควรจะได้ภาคภูมิใจ แล้วตั้งใจประพฤติตน ปฏิบัติงาน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้ดำเนินไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของเราให้เจริญวัฒนา เป็นสมบัติอันล้ำค่า คู่กับคนไทยและชาติไทยสืบไป"สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอนในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปวิจิตร โดยจัดการศึกษาในวิทยาลัยนาฎศิลป 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง เพื่อส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากลรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง  กรมสมเด็จพระเทพฯ

Related News