พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์

โดย pattraporn_a

24 เม.ย. 2565

61 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์


วันนี้ เวลา 17.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร ในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 สิริอายุ 90 ปี


คุณหญิงพวงรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2474 ที่จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของรองอำมาตย์ตรีรัตน์ จุรุพันธ์ และนางพิมประภา แกล้วทนงค์ ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสตรีพัทลุง และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จบชั้นเตรียมอักษรศาสตร์จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จากนั้นได้เป็นครูที่โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา จังหวัดพัทลุง แล้วย้ายมาสอนที่โรงเรียนเทเวศน์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ต่อมาสอบบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนวัดรวก ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ และในปี 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่โรงเรียนราชวินิต จนเกษียณอายุราชการ


คุณหญิงพวงรัตน์ ได้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2522 โดยเป็นกรรมการบริหารและเหรัญญิก รวมทั้งเป็นประธานคณะทำงานโรงเรียนวังไกล ได้ดูแลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ในปี 2525 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และยังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นสมาชิกวุฒิสภา และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย ด้านครอบครัว สมรสกับนายสายัณห์ วิเวกานนท์ มีบุตร-ธิดารวม 5 คน