พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.รัตนบัณฑิต

โดย kodchaporn_j

23 เม.ย. 2565

58 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563วันนี้ เวลา 19.05 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาร์แบค อารีน่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เฝ้า รับเสด็จ และรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประวัติศาสตร์และมรดกไทยซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์ในการมอบแก่ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานด้านประวัติศาสตร์ และมรดกไทย ทั้งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ หันมาเห็นคุณค่า และสนใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ว่า "ประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน" เป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกัน และประวัติศาสตร์ บ่งบอกถึงรากเหง้าความเป็นมา และความวัฒนาสถาพร ความเป็นเอกราชของชาติตลอดมาจากนั้น พระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวน 2,457 คน
ในการนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า " ผลจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาอำนวยการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้วิถีการดำรงชีวิต และวิถีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ดังนั้นบัณฑิตจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพซึ่งปัจจุบัน การแข่งขันของแรงงานค่อนข้างสูง เพราะการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากต่างชาติ ทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นการมีทักษะพิเศษอื่นๆที่พร้อม และแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต และอย่าหยุดนิ่ง ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ซึ่งจะนำพาให้สังคม และประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบไป"

Related News