พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย kodchaporn_j

22 เม.ย. 2565

42 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563วันนี้ เวลา 14.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน รวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,543 คนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า "ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นนักพัฒนา กล่าวคือ เป็นผู้ทรงความรู้ด้านการพัฒนา ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สังคมได้ ทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม ทางรูปธรรม ได้แก่ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่วนทางนามธรรมได้แก่ การพัฒนาความคิดจิตใจ และให้ความรู้แก่บุคคลต่าง ๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้น ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ทั้งสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตน แก่ส่วนรวมได้ ตามภาวะฐานะ และกำลังความสามารถของตน จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ทราบตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาดังที่กล่าว แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป"

Related News