พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โอกาสครบ 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

โดย kodchaporn_j

22 เม.ย. 2565

91 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน"ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"วันนี้เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสระเกศ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกสำหรับการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บริเวณสถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์จากนั้น ทรงพระดำเนินขึ้นพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ทางบันได จำนวน 344 ขั้น ไปทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพต และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสระเกศ และสร้างพระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง โดยทรงกำหนดให้เป็นแบบพระปรางค์ฐานย่อมุมไม้สิบสองแต่สร้างไม่แล้วเสร็จต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นลง 2 ทาง แล้วพระราชทานนามว่า "บรมบรรพต" มีความสูงจากฐานถึงยอด 63.3 เมตรโดยก่อสร้างแล้วเสร็จ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2497 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์บนยอดพระบรมบรรพต และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต เมื่อปี 2509ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถวายโมเสคสีทองแบบเรียบ เพื่อซ่อมแซมพระเจดีย์บรมบรรพต ซึ่งบนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ขุดค้นพบจากมหาสถูปร้าง หมู่บ้านปิปราหวะ (Piprahwa) เขตเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ตามที่ปรากฏคำจารึกเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระสมณโคดม ซึ่งทุกปีทางวัดจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมบรรพต และประเพณีห่มผ้าแดงบูชาองค์พระเจดีย์ ในวันขึ้น 13 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เดือน 12วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอารามแล้วพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดสระเกศ" แปลว่า ชำระหรือทำความสะอาดพระเกศาเนื่องจากวัดนี้เคยเป็นที่ประทับ และประกอบพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชา มาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อปี 2325 วัดสระเกศ จึงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และเกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชจักรีวงศ์มาตั้งแต่ต้น โดยพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชทานพระราชทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะต่าง ๆ เรื่อยมาจนรัชกาลปัจจุบัน