พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดย parichat_p

21 เม.ย. 2565

25 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติที่ดี สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


นอกจากนี้ คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมในการทำงาน เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการบูรณาการกับการงานด้าน การพัฒนาท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายวิชาการและในช่วงบ่าย ได้เยี่ยมชมห้องสังเกตการณ์สอน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ และท้องฟ้าจำลองพระราชานุสรณ์พระจอมเกล้า ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คุณอาจสนใจ

Related News