พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 10

โดย parichat_p

20 เม.ย. 2565

61 views

องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 10


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10 ซึ่งสำนักงาน กปร.ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า จัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 17 มิถุนายน 2565 รวม 23 วัน


เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย


ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป


โอกาสนี้ องคมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 56 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ


นอกจากนี้จะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้มฯ , โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ ตามแนวพระราชดำริด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News