พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นปธ.ประชุมสามัญคกก.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

โดย panwilai_c

18 เม.ย. 2565

10 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การพิจารณาการให้ความเห็นชอบกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติ ที่จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อมอบให้ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์เลส-เต รวม 11 ประเทศ โดยร่วมกันคัดเลือกครูประเทศละ 1 คน สำหรับในประเทศไทย ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ เป็นครูปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ปี จะมีการประกาศหลักเกณฑ์ในเดือนเมษายน ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในระดับจังหวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงตุลาคมที่จะถึงนอกจากนี้ ยังพิจารณาเห็นชอบหลักการสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 11 ประเทศ โดยสามารถขยายผลการทำงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู นักเรียน และชุมชนได้อย่างกว้างขวาง ที่ผ่านมาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศเวียดนาม, ติมอร์เลส-เต ,สิงคโปร์, มาเลเซีย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการพัฒนาในประเทศไทย แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะออนไลน์ กับเครือข่ายครูในประเทศไทย เป็นการช่วยลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยส่วนโครงการที่ดำเนินงาน โดยเครือข่ายครูในประเทศไทย อาทิ โครงการ พูด อ่าน เขียน จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มีผลการเรียนรู้ดีขึ้นตามลำดับ สำหรับในปี 2565 จะมีการจัด "การประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเป็นเวทีให้ครูที่ได้รับพระราชทานรางวัส นำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ให้เรียนรู้ร่วมกัน

คุณอาจสนใจ

Related News