พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ไปถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ

โดย panwilai_c

17 เม.ย. 2565

23 views

ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระราชทานแก่พระอนุวงศ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2565วันนี้ ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน อันประกอบด้วย น้ำสรง พุ่มบัว และผ้าไตร ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2565ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะประจำพระราชหฤทัย ดังที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักผู้ใหญ่ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่ เป็นการแสดงพระราชกตัญญุตาธรรม ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี , พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ด้วย

Related News