พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

โดย panwilai_c

14 เม.ย. 2565

36 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ในการพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2564วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 57 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 15 โรงเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรโอกาสนี้ พระราชทานเข็มเรียนดี วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 45 คน พร้อมพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 504 คน พร้อมกันนี้พระราชทานพระวโรกาส ให้ผู้แทนนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน และกล่าวนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 กราบทูลลา ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในการนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่นักเรียน ความว่า "ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ ย่อมสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่นักเรียน และครอบครัวเป็นอย่างมาก ต่อจากนี้ ก้าวต่อไปของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน ตามความถนัดและความสนใจ แต่สิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา คือความอุตสาหะพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ข้าพเจ้าเชื่อว่า หากนักเรียน มีความอุตสาหะพากเพียร พร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้ว แต่ละคนย่อมประสบความสำเร็จ ตามที่มุ่งหวังตั้งใจ ได้อย่างแน่นอน"

คุณอาจสนใจ

Related News