พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

โดย parichat_p

5 เม.ย. 2565

21 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การรายงานผลการดำเนินงาน ตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)


ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย การนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ ,ด้านการจัดการองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูล และจัดระบบองค์ความรู้ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ,ด้านการส่งเสริมการผลิตกล้าหญ้าแฝก การปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก, ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำระบบเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์เครือข่ายหญ้าแฝกประเทศไทย , เว็บไซต์เครือข่ายหญ้าแฝก ในประเทศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก , เว็บไซต์การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7


นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์จุลสาร ภูมิวารินอนุรักษ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ, ด้านการบริหารจัดการ ได้จัดทำระบบบริหาร และติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานตนเอง และหน่วยงานอื่นๆ ได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570)


เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งพิจารณาเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ จัดการประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับหญ้าแฝก เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ร่วมนำเสนอการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ในระดับนานาชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

คุณอาจสนใจ

Related News