พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ม.ราชภัฏเพชรบุรี

โดย parichat_p

31 มี.ค. 2565

13 views

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ผลการยกระดับกระบวนการผลิตครู ฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ ที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี และถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง และวิชาชีพ


รวมทั้งรับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะอื่น ๆ ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ที่มีการจัดกลุ่มเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย อาทิ กลุ่มด้านอาหาร การท่องเที่ยว ,การพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ช่างศิลป์ และศิลปะวัฒนธรรมประยุกต์


และในช่วงบ่าย ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น


โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ในการนี้ เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News