พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คกก.บริหารมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย

โดย kodchaporn_j

29 มี.ค. 2565

23 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 8.56 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อปี 2521 เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา, ทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคไต และทางเดินปัสสาวะ และจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ รายงานการเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ จากนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ เป็นนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ , การเป็นเจ้าภาพจัดงาน "วันไตโลก" ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รายงานผลการดำเนินการและพิจารณาต่อเนื่อง โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2565ทั้งนี้ในปี 2564 ได้ดำเนินการช่วยเหลือ และรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยากไร้ ในโครงการหน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง คือ ที่ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์, ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช, กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถช่วยผู้ป่วยได้ 458 คน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไต 15 แห่งทั่วประเทศ และทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตรวม 297 ราย จัดสรรเครื่องไตเทียม และเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสรรยากดภูมิต้านทาน หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้

Related News