พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

โดย kodchaporn_j

28 มี.ค. 2565

130 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้ เวลา 08.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด "พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG" (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2565 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nacในการนี้ พระราชทานเกียรติบัตร แก่คณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2562 และ 2563 ,ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22,23 และ 24 พร้อมกับพระราชทานเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 และ 13ซึ่งสวทช.เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งต่อเกษตรกรและชุมชน ต่อภาคอุตสาหกรรม และสาธารณชน พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้ว ทรงเปิดนิทรรศการ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย" ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ , โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ และ "นิทรรศการความก้าวหน้า ทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช." แบ่งเป็น กลุ่มเกษตรและอาหาร , กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ , กลุ่มพลังงาน , วัสดุและเคมีชีวภาพ และกลุ่มดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์เอ ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ: (National Biobank of Thailand หรือ NBT) ตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ มีกระบวนการจัดเก็บที่มีมาตรฐานสากล ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้คงสภาพการมีชีวิตได้อย่างยาวนาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษา นำกลับมาฟื้นฟูได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤตทรัพยากรชีวภาพที่นำมาฝาก ยังคงเป็นของผู้นำฝากอยู่เสมอ ปัจจุบัน NBT มีโครงการอนุรักษ์ร่วมกับพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการวิจัยและอนุรักษ์พรรณไม้ ในรูปแบบของธนาคารเมล็ด ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น Royal Botanic Gardens Kew สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นธนาคารเมล็ดที่มีการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชป่า และมีองค์ความรู้มากที่สุดในโลก
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตนิทรรศการภาพเสมือน (NBT virtual tour) ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดทำ เป็นการสร้างโลกเสมือนจริงคู่ขนาน จำลองห้องปฏิบัติการและพื้นที่ปลอดเชื้อต่างๆ ให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมและศึกษาเพิ่มเติมผ่านสื่อออนไลน์ , มีการนำเสนอห้องปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพรรณพืชผู้เข้าชมสามารถหยิบเมล็ดจำลองที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาดูได้ พร้อมเปิดดูข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่พบตัวอย่าง และกดเข้าชมพื้นที่จำลองของแหล่งที่พบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ได้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ได้เต็มรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์ มีหัวข้อการสัมมนาออนไลน์ 45 หัวข้อ , นิทรรศการออนไลน์ 102 เรื่อง และกิจกรรม Open House หรือ การเปิดห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ สามารถเข้าชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac 

คุณอาจสนใจ

Related News