พระราชสำนัก

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดการประกวดผลงาน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 65

โดย kodchaporn_j

25 มี.ค. 2565

31 views

โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565ซึ่งจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระดำริ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้ง และขยายเครือข่ายชมรมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างครอบคลุมโดยมีจังหวัดนำเสนอผลงานจำนวน 17 จังหวัด, อำเภอ และชมรมฯ นำเสนอผลงาน 201 แห่ง ซึ่งจังหวัดที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก และเชียงราย ,ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาคได้แก่ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย ,ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่

Related News