พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย kodchaporn_j

25 มี.ค. 2565

44 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ในศาสตร์การเกษตร ได้รับการยกย่องเชิดชู เป็น "เกษตราภิชาน" รับพระราชทานเกียรติบัตร และเครื่องหมายเกษตราภิชาน จำนวน 1 คน , ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คณะสิ่งแวดล้อม และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ และมีผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะสิ่งแวดล้อม , คณะบริหารธุรกิจ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาลัยการชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ รับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,450 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการ SMEs พร้อมก้าวไปสู่ต้นแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการ ’K Universe : จักรวาลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนในห้องเรียน ให้จับต้องได้ ผ่านการเรียนรู้และผลิตสินค้า บริการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิต ได้ตื่นตัวกับการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตโอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า นอกจากบัณฑิตจะต้องสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแล้ว ทุกคนยังมีหน้าที่ ที่จะต้องพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นด้วยหากแต่ละคนจะได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตน แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน สังคมและชาติบ้านเมืองของเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้ทุกคนทุกฝ่ายได้อยู่ได้อาศัย และประกอบอาชีพการงาน สร้างตัว สร้างชีวิตได้ด้วยความร่มเย็น เป็นผาสุก"

คุณอาจสนใจ

Related News