พระราชสำนัก

องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

โดย kodchaporn_j

22 มี.ค. 2565

34 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร- วันนี้ เวลา 10.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วัน และทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน พระราชทานศพ- สมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจ ที่เป็นคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาอย่างมากมาย โดยเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2521 และเป็นผู้นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว และราชรถน้อย อ่านพระอภิธรรมนำพระบรมศพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ซึ่งได้รับมอบหมายจากเถรสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง หรือ ปฏิทินจันทรคติไทย รวมทั้งเดินหมุด และคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถ ให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News