พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.เกษตรฯ

โดย kodchaporn_j

22 มี.ค. 2565

40 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สองวันนี้เวลา 13.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563โอกาสนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็น "เกษตราภิชาน" ประจำปี 2565 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเครื่องหมายเกษตราภิชาน จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 3 คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะเกษตร , คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะวนศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์ รวม 1,975 คนในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่า "ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การมีคุณธรรมประจำใจนั้นทำให้คนเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ บุคคลที่มีความสุจริต มีความตั้งใจจริง อุตสาหะอดทน เมตตาเสียสละ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์เฉพาะตน ย่อมประพฤติตนปฏิบัติงานไปในทางที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอ จนบรรลุถึงความสำเร็จ และความเจริญยั่งยืนอย่างแท้จริงได้ จึงขอให้บัณฑิตหมั่นสร้างสม อบรมคุณธรรมประจำใจ ให้เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีพร้อม"

Related News