พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.เกษตรฯ

โดย kodchaporn_j

21 มี.ค. 2565

92 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี และ หนังสือสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้านักปราชญ์ชีวเคมี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ในพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ และด้านชีวเคมี โดยทรงมีผลงานการวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ อีกทั้งยังทรงสนับสนุนการวิจัยด้านชีวเคมี ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยา และพิษวิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์จากนั้นพระราชทานรางวัล "เกษตราภิชาน" และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวน 1,333 คนโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังความเจริญมั่นคง ในหน้าที่การงานด้วยกันทุกคน การที่จะประสบความสำเร็จ ตามที่มุ่งหวังนั้น แต่ละคนต้องลงมือทำงาน โดยนำความรู้และหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษา ไปปรับใช้ให้พอเหมาะพอดีกับงาน สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยระลึกไว้เสมอว่า การมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องมีคุณธรรมประจำใจด้วย และการทำงานทุกอย่าง จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ข้อสำคัญ ทุกคนควรเปิดใจให้กว้าง ติดตามความก้าวหน้าของวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้า หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ด้วยความกระตือรือร้น และขวนขวายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัว และรู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน ให้ทันต่อเหตุการณ์ และความเปลี่ยนแปลง ถ้าบัณฑิตทั้งหลาย ปฏิบัติได้ตามที่กล่าวนี้ โดยเต็มกำลัง อย่างสม่ำเสมอ ก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตามที่มุ่งหวังได้อย่างแน่นอน"

Related News