พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคกก.มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ-เปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

โดย panwilai_c

16 มี.ค. 2565

24 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 09.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มีวาระการประชุม เรื่องการติดตาม และพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี 2565 ของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสโดยในปี 2564 มูลนิธิฯ ได้พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 400 คน , สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น , ดำเนินโครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ เพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ นำร่องที่บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ทำเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ลดการบุกรุกป่า ช่วยสมาชิกสร้างรายได้ จากการขายสมุนไพรขมิ้นชัน และสินค้าแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น ด้านการ ศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ได้พัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจฯ คนพิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีเด็กป่วยได้รับการศึกษาในศูนย์การเรีนเพื่อเด็กป่วยฯในโรงพยาบาล ทำให้ไม่เสียโอกาสในการเรียนกว่า 3 หมื่นคน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายอีกจำนวนมากเวลา 15.00 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก "วัคซีน : เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 16- 18 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาด้านวัคซีน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนต่าง ๆโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม ความตอนหนึ่งว่า "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชปณิธาน ที่จะให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงปราศโรคต่าง ๆ จึงได้ทรงริเริ่มอุดหนุนการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาด้านเวชภัณฑ์และวัคชีน เมื่อหลายทศวรรษที่แล้ว มีพระราชประสงค์จะให้ประเทศไทย สามารถผลิตเวชภัณฑ์รักษาโรค และวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างได้ เพื่อให้เราพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของชาติ ประเทศไทยจึงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนนับตั้งแต่นั้น จนต่อมาเราสามารถผลิตวัคซีนบางอย่างได้เอง สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งเป็นการย้ำให้ตระหนักว่า การพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน หรือมีวัคซีนปริมาณเพียงพอ ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงต้องช่วยกันอุดหนุนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย การพัฒนางานด้านวัคซีนอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของประเทศ ในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป "จากนั้น พระราชทานรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ แก่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทอดพระเนตรนิทรรศการ ที่จัดในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) อาทิ นิทรรศการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เครือข่ายการวิจัยพัฒนา เครือข่ายการผลิต ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ที่เว็บไซต์ www.vaccineconference.in.th

Related News