พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.มหาสารคาม

โดย panwilai_c

12 มี.ค. 2565

28 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นการจัดการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดมหาสารคาม มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทางโรงเรียน จึงประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand, On Line, On Air, และ On Demand ตามความเหมาะสม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อำเภอวาปีปทุม ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 58 คน และมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การทอเสื่อกก, การทำเหรียญโปรยทาน, การปลูกผักสวนครัว และการทำปุ๋ยหมัก ทำให้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ฝึกสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วยจากการบริหารจัดการทำให้ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง เป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ,รางวัล 'บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย' ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 และรางวัลสถานศึกษาระดับผลงานระดับดี กิจกรรม 'โครงงานคุณธรรมพิชิตโควิค-19' ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2564พร้อมกันนี้ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 อำเภอวาปีปทุม ที่เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรทวิภาคี จากความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ปัจจุบันมีนักเรียน 292 คนโรงเรียนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสื่อการเรียนการสอนพระราชทานให้แก่โรงเรียน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายวิชาต่าง ๆ ทางสถานี DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเท่าเทียม

คุณอาจสนใจ

Related News