พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบฯ 2565

โดย panwilai_c

10 มี.ค. 2565

11 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 และตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงวันนี้ ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 30 หน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบูรณาการแผนการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยในปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้แผนกลยุทธ์ ในระยะ 5 ปี ซึ่งแผนปฏิบัติการครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูง ส่งผลให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่าย ได้ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2522 เพื่อศึกษาวิจัย และส่งเสริม การปลูกไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก กาแฟ และยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงจากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าละว้า ต่อมาชาวปกาเกอะญอ อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ปัจจุบันมีประชากร 182 ครัวเรือน 620 คน มีเกษตรกรปลูกพืชผักอินทรีย์ 168 ราย 375 โรงเรือน อาทิ เบบี้ฮ่องเต้ เบบี้แครอท โอ๊คลีฟเขียว มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนกว่า 90,000 บาท โอกาสนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้างานทดสอบการผลิตเอลเดลไวส์ ที่หน่วยย่อยขุนห้วยแห้ง ทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงลึก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์