พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคล

โดย kodchaporn_j

8 มี.ค. 2565

61 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 8.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 2โดยพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 6 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ,ปริญญาโท และปริญญาตรี คณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย จำนวน 3,345 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมวิชาชีพและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอกจำนวน 9 คณะ 1 วิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน นำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีอัตราการจ้างงานถึงร้อยละ 83ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจัดการศึกษา วิจัย วิชาการ ผลิตกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา ด้วยระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย คล่องตัว เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนภารกิจ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จนได้รับรางวัลเชิดชูบุคคล องค์กร และสถาบันการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี 2564 จากคณะทำงานประสานงานการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)เวลา 17.17 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้ นางสมดี สุขะทิวง ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Related News