พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

7 มี.ค. 2565

30 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้เวลา 08.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป และพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 รูป จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน รวมทั้งมีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งในภาคเช้า และภาคบ่าย จำนวน 3,430 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า " บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานเช่นเดียวกัน แต่การประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสม คือจะต้องพอเหมาะพอดีกับศักยภาพ และพื้นฐานปัจจัยที่แต่ละคนมีอยู่ทั้งนี้เพราะเป้าหมายที่สูงเกินไป อาจทำให้บังเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ จนล้มเลิกเสียกลางคัน ส่วนเป้าหมายที่ต่ำเกินไป ก็ไม่ก้าวหน้าและไม่เป็นประโยชน์ ทุกคนจึงต้องสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วน ให้ทราบชัดถึงความรู้ ความถนัด และความสามารถทุกด้านของตน แล้วกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้พอเหมาะพอดี เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงขอให้บัณฑิต พิจารณาตั้งเป้าหมายของตนให้ถูกต้อง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทน และความตั้งใจจริง จนบรรลุถึงความสำเร็จ”จากนั้นเวลา 15.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก แทนพระองค์ ณ วังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ นำนายธนพนต์ ด่านภักดี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณกรรมเยอรมัน ณ มหาวิทยาลัยเอเบอร์ฮาร์ด คาร์ล แห่งทือบิงเงิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คุณอาจสนใจ

Related News