พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดย panwilai_c

4 มี.ค. 2565

84 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 9 นาฬิกา 50 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้ทรงคุณวุฒิ รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ,ปริญญาโท และปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย รวม 3,231 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า "ความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับนั้น เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะเกื้อกูลให้แต่ละคน มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และในการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า การสร้างสรรค์ความสำเร็จดังกล่าว นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ในสาขาวิชา ที่แต่ละคนเล่าเรียนมาแล้ว ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยี ยังเข้ามามีส่วนอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจำวัน และในกิจการงานทุกอย่าง เทคโนโลยีเหล่านี้แม้จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เป็นสำคัญบัณฑิตจึงควรศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจชัด และเชี่ยวชาญชำนาญ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และบังเกิดประโยชน์สูงสุด ข้อสำคัญ พึงระลึกไว้เสมอว่า การใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีคุณธรรมกำกับประคองทุกเมื่อ จะได้ไม่เกิดเป็นโทษเสียหายแก่ผู้อื่น และสังคมส่วนรวม หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิต และกิจการงานได้ ดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย"ต่อมาเวลา 15 นาฬิกา 44 นาที เสด็จพระราชดําเนินไปยัง อารามจีนปากช่องเขาใหญ่ เป่าซานซื่อ อําเภอปากช่อง ทรงเททองหล่อพระเกศของพระมหาไวโรจนพุทธเจ้า ที่มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย จัดสร้างขึ้น เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและจีน มีขนาดความสูงจากฐานทองเหลืองถึงปลายพระรัศมี รวม 16.99 เมตร หนัก 20 ตัน เมื่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐาน ณ วิหารศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง ภายในอารามจีนปากช่องเขาใหญ่ เป่าซานซื่อ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาต่อไปพระมหาไวโรจนพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์สำคัญของศาสนาพุทธ ฝ่ายมหายานและวัชรยาน เป็นสัญลักษณ์แห่ง พุทธภาวะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เบื้องหลังของพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ จะมีแผงรัศมีประกอบด้วย พระพุทธเจ้าขนาดกลาง 9 องค์ เมื่อรวมกับพระมหาไวโรจนพุทธเจ้าแล้ว จึงหมายถึง พระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในทิศทั้งสิบ และยังมีพระพุทธเจ้าน้อยอีกนับพันพระองค์ ที่ได้สร้างตามพระสูตร พระนามของพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน อนาคต สร้างเป็นพุทธลักษณะยื่นพระหัตถ์ขวา เพื่อรับสรรพสัตว์ไปอุบัติยังพุทธเกษตรต่าง ๆ ตามคติของนิกายสุขาวดี แท่นรัตนบัลลังก์ ยังประกอบด้วยปฏิมากรของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพธรรมบาลต่าง ๆ อีก 414 องค์ ตามครรภธาตุมณฑล ในมหาไวโรจนสูตรของนิกายวัชรยานพระมหาไวโรจนพุทธเจ้าองค์นี้ ยังเป็นพระพุทธเจ้าประจําปีนักษัตรมะแม อันเป็นนักษัตรประจําพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News