พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2565

โดย kodchaporn_j

18 ก.พ. 2565

70 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2565วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการมอบรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา สังคม และประเทศชาติทุกสาขาอาชีพ ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ผู้เป็นต้นแบบอุทิศตน อันเป็นแบบอย่างที่ดี โดยรางวัลเสาอโศก มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไปซึ่งในปีนี้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พิทักษ์ และปกป้องพระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ เข้ารับรางวัล จำนวน 112 ราย เป็นพระภิกษุ 47 รูป และฆราวาส 65 คน

Related News