พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดย kodchaporn_j

17 ก.พ. 2565

11 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น


วันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ ให้มีสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการปรับตัวสำหรับสถานการณ์ post COViD-19 โดยได้มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในอุดมคติ เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ศักยภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะเพื่อเสริมจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน และเพิ่มเติมส่วนที่ขาด เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บรรลุสมรรถนะในอุดมคติ 14 สมรรถนะ ที่เป็นเป้าหมายนอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นอกจากจะมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแล้ว ยังมีการเสริมสมรรถนะจำเป็นในยุค digital disruptive รวมทั้งแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะเสริมให้นักศึกษา มีสมรรถนะที่ผู้ประกอบการ และสังคมต้องการ ได้แก่ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรมและในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรี ได้ร่วมรับฟังการอภิปราย และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา ได้ร่วมอภิปรายถึงการรองรับปรับตัว ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของสภาและองค์การนักศึกษาด้วย

Related News