พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.แม่โจ้

โดย kodchaporn_j

16 ก.พ. 2565

35 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 เป็นวันแรก


วันนี้ เวลา 14.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 เป็นวันแรก


โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 คน , ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน และได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 6 คน รวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,523 คน


โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีใจความตอนหนึ่งว่า "ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ของโลกมาได้ ก็เพราะมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของชาติ สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเกษตร ทำให้ประเทศไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


การที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรให้ภาคการเกษตรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และการวิจัย เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอย่างทันท่วงที ควบคู่กับการพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง หากบัณฑิตทั้งหลายจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ก็จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทย ให้เจริญวัฒนาได้อย่างแน่นอน"

คุณอาจสนใจ

Related News