พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดย pattraporn_a

14 ก.พ. 2565

57 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562


วันนี้เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน , พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" แก่แพทย์ผู้มีบทบาทในการก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แล้วพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก โท และตรี ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 พัน 252 คน โดยมีนางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ บัณฑิตพิการทางการมองเห็น ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนคนแรกของประเทศไทย รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า "ความรู้ ความสามารถ ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคน จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถหลากหลายสาขา มาปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จผล บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้นำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน และร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน ด้วยความสามัคคีกลมเกลียว ถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว ก็เป็นอันหวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก"

คุณอาจสนใจ

Related News