พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดสงขลา

โดย pattraporn_a

12 ก.พ. 2565

30 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดสงขลา


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นคนดี มีความรู้ สามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 มีนักเรียน 262 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 รูปแบบ คือ On Site , Online ,On Hand และ On demand เนื่องจากนักเรียน ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน จึงแก้ไขโดยให้ยืมอุปกรณ์ (แทปเล็ท) , ส่วนช่วง On site มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ทุกสัปดาห์ และสลับการเรียนครึ่งวัน ที่ผ่านมาพบนักเรียนติดเชื้อ 4 คน ปัจจุบันรักษาหายแล้ว


โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานด้านทักษะอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 3 อาทิ การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัด และการสกรีนเสื้อ ซึ่งสามารถหารายได้ระหว่างเรียน โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์


ในตอนบ่าย องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเปิดการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 210 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

สำหรับการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ได้จัดสอนรูปแบบ On-line ผ่านระบบ Zoom และให้นักเรียนยืมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง ที่ใช้เงินพระราชทาน ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้จัดสรรเป็นรางวัล จากผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดซื้อ ส่วนรูปแบบ On hand ให้นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยครูและบุคลากร ได้รับวัคซีน 2 เข็มครบทุกคน ส่วนนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีน 25 คน และที่โรงเรียนยังมีฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ด้านการเกษตรแก่นักเรียน และชุมชนด้วย

คุณอาจสนใจ