พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารพิริยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

โดย pattraporn_a

11 ก.พ. 2565

57 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารพิริยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 52 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทรงเปิดอาคารพิริยาทร ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง 3 ชั้น และได้รับพระราชทานนามอาคาร ที่หมายถึง "อาคารที่เป็นแหล่งความช่วยเหลือ เอื้ออาทรและความเพียรกล้า" พร้อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่อาคาร ซึ่งได้จัดรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ที่มีความบกพร่องทุกประเภทที่มารับบริการ และเตรียมความพร้อม ให้สามารถเข้าถึงประสบการณ์ ความรู้ และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ จากนักสหวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร ที่จัดการเรียนการสอนแก่คนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในเรื่องสิทธิ โอกาส ตามกฎหมายแก่คนพิการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบัน ดูแลเด็กพิการแบบไป-กลับ จำนวน 30 คน


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมตามความพิการของแต่ละบุคคล อาทิ การสาธิตผลงานนักเรียน ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่เด็กพิการ โดยให้ความรู้และคำแนะนำในการฝึกอาชีพ ที่เป็นการฝึกสมาธิและฝึกทักษะการเคลื่อนไหว เช่น การเพ้นท์สีลงบนถุงผ้าดิบ , ห้องกายภาพบำบัด ใช้สำหรับตรวจประเมินและบำบัดเด็ก ที่มีความบกพร่องของร่างกาย ที่เกิดจากภาวะของโรคที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, ห้องศิลปะบำบัด ใช้ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น การปั้น การตัดปะ มาผสมผสานเป็นกระบวนการ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้การแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง และเรียนรู้ในชีวิตประจำวันดีขึ้น, ห้องฝึกพูด เป็นการฝึกการควบคุม การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ และร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการพูด , ห้องกระตุ้นพัฒนาการประสาทสัมผัส ให้บริการโดยการจัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม ด้วยสิ่งกระตุ้นทางประสาทรับความรู้สึกขั้นพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กได้เลือกสรรตามความถนัดและชื่นชอบ เช่น การมองเห็น การได้กลิ่น การสัมผัส ช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลาย และเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากยิ่งขึ้น


จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงพยาบาล และโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯ ของโรงพยาบาลแพร่ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยโรคทั่วไป และโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน, โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง มีห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ให้สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ ตามรูปแบบที่เหมาะสม ปัจจุบัน มีนักเรียนออทิสติก 9 คน และนักเรียนทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 คน นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ยังให้บริการตามหน่วยบริการอีก 5 อำเภอ โดยคนพิการจะได้รับการศึกษาตามความสามารถ และความจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล

คุณอาจสนใจ

Related News