พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

โดย panwilai_c

10 ก.พ. 2565

24 views

องคมนตรี ประชุมและตรวจเยี่ยมติดตามงาน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตากวันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับส่วนราชการ พร้อมตรวจเยี่ยมภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ศูนย์ลำดับที่ 39 ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวทางการพัฒนา โดยยึดหลักการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย และมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาศูนย์ฯ เลอตอ เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้ดำเนินงานสนองตามพระราชประสงค์ และพระบรมราโชบาย ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน 25 หย่อมบ้าน 1 พัน 772 ครัวเรือนจากการดำเนินงานกว่า 5 ปี ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามลำดับ และมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ชุมชน ที่พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะนี้ในพื้นที่ดูแลของศูนย์ฯ ไม่มีการทำไร่ฝิ่น และได้ศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในการผลิตพืชปลอดภัยขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 433 ครัวเรือน โดยส่งเสริมพืชผัก และผลไม้ อาทิ เบบี้ฮ่องเต้ คะน้าฮ่องกง ซุกินี สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี และเสาวรสหวาน นอกจากนี้ยังวางแนวทางเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จัดทำแปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกรักป่า นำสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ