พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าฯ

โดย panwilai_c

3 ก.พ. 2565

37 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้ เวลา 09.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ คณะองคมนตรี และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้น เวลา 09.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสภากาชาดไทย ผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร คณาจารย์ พยาบาลของคณะศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564

คุณอาจสนใจ

Related News