พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงนามร่วม กฟผ. โครงการปลูกป่า

โดย panwilai_c

13 ม.ค. 2565

37 views

องคมนตรี ลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือ ในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อต่อยอดความร่วมมือ การสร้างป่าเศรษฐกิจ และการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี ขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์พืชเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างปี 2565 – 2570เป็นการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง ในด้านการจัดการพลังงาน และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อปี 2525 ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง นำพลังงานน้ำจากน้ำตกสิริภูมิ ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และผันน้ำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเทราต์ปลาสเตอร์เจียน รวมถึงระบบสมาร์ทไมโครกริด (Smart MicroGrid) รองรับกรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง ตลอดจนโครงการ DARK SKY เปลี่ยนหลอดไฟในแปลงเบญจมาศเป็นหลอด LED ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

Related News