พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โดย pattraporn_a

15 ธ.ค. 2564

32 views

องคมนตรี เปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ และสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อสืบสานศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทาน ในการช่วยเหลือประชาชน มีพื้นที่รับผิดชอบ 10 จังหวัด ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงตุลาคม 2564 ได้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 158 วัน 878 เที่ยวบิน มีวันฝนตก คิดเป็นร้อยละ 96.8 พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 43.0 ล้านไร่ สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ รวม 14.6 ล้าน ลูกบาศก์เมตร


ในตอนบ่าย องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้า การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทาน ประกอบด้วย การสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน และพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ด้านความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ส่วนความร่วมมือด้านฝนหลวงต่างประเทศ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจีน มองโกเลีย และอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประสานงานหลัก ในการจัดตั้งศูนย์การดัดแปรสภาพอากาศอาเซียนด้วย


จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโครงการแก้มลิงกุดน้ำใส-หนองบัว-หนองยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะแก อำเภอสตึก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2554 โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติการฝนหลวงในการเติมน้ำ ให้แก่โครงการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กว่า 700 ครัวเรือน และพื้นการเกษตรกว่า 1,500 ไร่

Related News