พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นปธ.ในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี

โดย panwilai_c

8 ธ.ค. 2564

26 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ การประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี


วันนี้ ที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ "การประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี" ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ,นิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อนุรักษ์ป่า ดิน น้ำ เพื่อลูกหลานไทย) และการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์


โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเอง "เขื่อนเพชร" ให้มีที่ทำกินเพียงพอแก่อัตภาพ ทั้งการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย โดยจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์ และทรงริเริ่มทดลองทำ "หมู่บ้านตัวอย่าง" เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่น เริ่มแรกมีเกษตรกรเพียง 2 ครอบครัว เมื่อประสบผลสำเร็จดี จึงมีครอบครัวอื่นเข้าไปอาศัยอยู่เพิ่มขึ้น ได้รับการ จัดสรรที่ดินทำกินครอบครัวละ 25 ไร่ ตลอดชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อป้องกันการขายต่อให้นายทุน


ปัจจุบัน ที่ดินในพื้นที่โครงการ เป็นโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว , ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง และขุดลอกอ่างเก็บน้ำหุบกะพง ผลการดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เกิดความศรัทธา ความซื่อสัตย์ รู้รัก สามัคคี และสามารถแก้ไขปัญหา ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน และการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ชลิตพุกผาสุข ,โครงการหุบกะพง

Related News