พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

โดย kodchaporn_j

22 พ.ย. 2564

141 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)


วันนี้ เวลา 15.08 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในการเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564" (Thailand Research Expo 2021) ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤศจิกายน 2564


เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยไทย" และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย รวมทั้งเป็นเวทีระดับชาติ ที่ช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กร และเครือข่ายในระบบวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ


โดยมีการประชุมใน 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อ ได้แก่ การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ หัวข้อการบริหารจัดการงานวิจัย และปัญหาสำคัญของประเทศ , การประชุมสัมมนาขนาดกลาง หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม , การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง และการนำเสนอบทความผลงานวิจัย และการประชุมให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิค กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


รวมทั้งนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ,โครงการแก้มลิง ,โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , นิทรรศการรางวัลแห่งเกียรติยศ Platinum Award เช่น งานวิจัยเรื่องระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ออกแบบให้ประมวลผลได้อย่าง Real Time , นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เช่น งานวิจัย เรื่องการพัฒนาอุปกรณ์ผลิตฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋ว ใช้ในระบบเกษตรกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ มากกว่า 500 ผลงาน เช่น การอนุรักษ์ผืนป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


นอกจากนี้ ยังมีเวที Highlight Stage เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่นำเสนอผลงานที่น่าสนใจ , จัดมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน ที่นำเสนอนิทรรศการได้อย่างโดดเด่น ผลงานมีคุณภาพ รวมถึงมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริ เช่น ร้านภูฟ้า , ร้านภัทรพัฒน์ และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น


ทั้งนี้การจัดงานได้ดำเนินตามแนวปฏิบัติ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริหารจัดการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล คัดกรองสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน สามารถรับชมได้ทั้งสถานที่จัดงาน และผ่านช่องทางออนไลน์

Related News