พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

โดย panwilai_c

14 ก.ย. 2564

13 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


วันนี้ เวลา 09.01 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ ประธานบริหาร บริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบโครงการ จัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์บูรณาการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข (อาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564


นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำ คณะผู้บริหารและนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 256

Related News