พระราชสำนัก

องคมนตรีดาว์พงษ์ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

โดย weerawit_c

1 เม.ย. 2564

35 views

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกองทุนอนุรักษ์น้ำบาดาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล สร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน


กิจกรรมนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวม 40 ทีม ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล ซึ่งระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 นี้ ผู้เข้าแข่งขันกว่า 300 คน เพื่อสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ design thinking เป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างกรอบแนวคิด สำหรับแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง


โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ำบาดาล และกระบวนการคิดเชิงออกแบบติดตามลงพื้นที่รายภูมิภาค ในรูปแบบกิจกรรม Hackathon ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม นำไปปรับปรุงพัฒนาและสรุปเป็นแนวคิดหรือนวัตกรรม นำเสนอในการประกวดแข่งขันต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ถือได้ว่าเป็นการนำอัตลักษณ์การเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการสร้างนักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักสร้างนวัตกรรม ตามแนวทาง "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" สู่กระบวนการคิดให้เกิดเป็นเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

Related News